Про надання дозволу комунальному підприємству «Кременчуцьке тролейбусне управління» на самостійну організацію навчання осіб за професією «водій тролейбуса», код професії 8323

КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

№649   від 10.07.2017

Про надання дозволу комунальному підприємству «Кременчуцьке тролейбусне управління» на самостійну організацію навчання осіб за професією «водій тролейбуса», код професії 8323

З метою подолання кадрового дефіциту на комунальному підприємстві «Кременчуцьке тролейбусне управління» за професією «водій тролейбуса», код професії 8323, відповідно до пунктів 1.2, 3.1,  3.5,  6.2 Статуту комунального підприємства «Кременчуцьке тролейбусне управління» та пункту 1 висновку Полтавської регіональної експертної Ради з ліцензування та атестації закладів освіти від 30.01.2014 № 122, керуючись підпунктом 2 пункту б) статті 32 та
статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області вирішив:
1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Кременчуцьке тролейбусне управління», за рахунок власних коштів підприємства, на самостійну організацію навчання осіб, що виявили бажання на здобуття професійної освіти  «водій тролейбуса», код професії 8323.
2. Затвердити форму договору на здобуття професійної освіти «водій тролейбуса», що укладається з особами, які виявили бажання здобути професійну освіту, код професії 8323 (додається).

 • Встановити, що оплата учням під час професійного навчання за кодом професії 8323 здійснюється в розмірі 1000,00 гривень на місяць.
 • Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства.
 • Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Декусара В.В.

Міський голова В.О. МАЛЕЦЬКИЙ

 

Додаток до рішення виконавчого комітету  Кременчуцької міської ради Полтавської області №649  від 10.07.2017

 Договір на здобуття професійної освіти «водій тролейбуса»

 м. Кременчук                                                       __________201__ № ___

Комунальне підприємство «Кременчуцьке тролейбусне управління», в особі директора Вертюха Олександра Миколайовича (надалі – підприємство, заклад), який діє на підставі Статуту підприємства, з однієї сторони та ____________________________________________________________________

(ПІБ)

паспорт серія _________ № _____________, виданий _______________________________________________ від _____________ року,  зареєстрований ______________________________________________________, з іншої сторони (надалі – учень, одержувач), далі за текстом кожен окремо іменується – «Сторона», а разом – «Сторони», уклали цей Договір про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом договору є надання освітньої послуги – професійно-технічної освіти.

Підприємство бере на себе зобов’язання за власний рахунок здійснити надання учню (одержувачу) освітньої послуги з професійно-технічної освіти, а саме:

освітня послуга професійно-технічна освіта
освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікований робітник
форма навчання денна
місце та термін надання освітньої послуги КП «Кременчуцьке тролейбусне управління»

Адреса: 39631, Україна, Полтавська область,

м. Кременчук, вул. Київська 69,

термін навчання – 5 місяців

код професії 8323
назва професії «водій тролейбуса»
вид професійної підготовки ПТН, ПрП, ПК
Ліцензія МОН України з професії «водій тролейбуса» серія АІ № 508533 від 04.04.2011
 1. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН

2.1. Заклад (підприємство) зобов’язаний:

2.2.1. Надати одержувачу освітню послугу на рівні встановленого державного стандарту для цієї професії (теоретичних та практичних занять) на базі навчального центру підприємства, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1135 «Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти»;

2.2.2. Забезпечити дотримання прав та гарантій одержувача професійно-технічної освіти;

2.2.3. За результатами  іспитів видати одержувачу документ (посвідчення), що підтверджує здобуття професійно-технічної освіти «водій тролейбуса»;

2.2.4. Інформувати одержувача про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про його права і обов’язки під час отримання зазначеної послуги;

2.2.5. Здійснювати щомісячну оплату учню під час професійного навчання в розмірі 1000,00 гривень, якщо відповідним рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області не встановлено інше;

2.2.6. Зарахувати учня до штату підприємства.

2.3.     Заклад (підприємство) має право:

2.3.1. Вимагати від учня сумлінного ставлення до навчання, виконання навчальних завдань (теоретичних та практичних), повного відвідування навчальних занять, дотримання внутрішнього розпорядку навчального центру;

2.3.2. Відрахувати одержувача за невиконання або неналежне виконання вимог законодавства України та умов цього договору, в тому числі в разі ініціювання розірвання цього договору;

2.3.3. Вимагати відшкодування збитків, завданих підприємству згідно з кошторисом витрат на професійно-технічне навчання та виплачених коштів учню, внаслідок розірвання цього договору з учнем, або внаслідок припинення трудових відносин, після призначення учня на посаду водія тролейбуса протягом одного року.

2.4.    Одержувач послуги зобов’язаний:

2.4.1. Засвоїти і виконати теоретичний та практичний курс навчання на належному рівні;

2.4.2.  Скласти необхідні іспити для отримання посвідчення водія;

2.4.3.  Відпрацювати на підприємстві на посаді водія тролейбуса один рік з дня видання наказу про призначення його на посаду водія тролейбуса;

2.4.4. Відшкодувати збитки, завдані підприємству згідно з кошторисом витрат на професійне навчання, внаслідок розірвання цього договору з учнем або припинення трудових відносин з підприємством протягом одного року з дня видання наказу про призначення на посаду;

2.4.5. Відшкодувати збитки, завдані підприємству в розмірі коштів, пов’язаних з отриманням учнем освітньої послуги, за що одержувачу послуги було виплачено щомісячну оплату під час професійного навчання.

2.5.    Одержувач послуги має право:

2.5.1. Вимагати від підприємства дотримання умов цього договору та дотримання державних стандартів для цієї освіти;

2.5.2. Розірвати цей договір без відшкодування завданих збитків підприємству за поважних причин, підтверджених документально, що унеможливлюють виконання цього договору, а саме: погіршення стану здоров’я, переїзд і місце проживання понад 20 км від місця навчання, за сімейними обставинами (хворобою родичів та необхідністю їх догляду);

2.5.3. Припинити трудові відносини з підприємством протягом року з дня призначення на посаду водія тролейбуса за результатами успішного навчання з власної ініціативи за наявності обставин та умов, викладених в 2.5.2  цього договору. 

 1. РОЗРАХУНКИ ЗА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

3.1. Навчання є безкоштовним та в інтересах підприємства. Підприємство бере на себе зобов’язання за власний рахунок здійснити надання учню (одержувачу) освітньої послуги з професійно-технічної освіти в порядку та на умовах, визначених цим договором. 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно із законом та цим договором.

4.2 У разі дострокового розірвання договору внаслідок порушення договірних зобов’язань учнем або з ініціативи учня, в тому числі у разі відрахування одержувача освітньої послуги, або звільнення вже працівника з посади водія тролейбуса протягом одного року, кошти підприємства, понесені на витрати професійного навчання та виплачені учню, мають бути повернуті учнем (працівником) підприємству у повному обсязі. 

 1. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Договір розривається:

5.1.1. За згодою Сторін (якщо відсутні претензії між сторонами);

5.1.2. У разі неможливості виконання Стороною договору своїх зобов’язань у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені договором щодо освітньої послуги, і незгоди будь-якої із Сторін внести зміни до договору;

5.1.3. У разі ліквідації юридичної особи – підприємства, якщо не визначений правонаступник;

5.1.4.  У разі відрахування одержувача згідно із законодавством;

5.1.5. За рішенням суду в разі систематичного порушення, або невиконання однією із Сторін умов договору. 

 1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Договір діє з часу його укладення та протягом одного року з часу призначення учня на посаду водія тролейбуса, за умови успішності навчання. 

 1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Усі спори, що виникають з цього договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди – в судовому порядку.

 1. ІНШІ УМОВИ

8.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами.

8.2. Договір складається у 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу.

Реквізити Сторін

Заклад Учень
КП «Кременчуцьке тролейбусне управління»

 

Директор КП «Кременчуцьке

тролейбусне управління»

_______________ О.М.Вертюх

м.п.

Керуючий справами виконкому міської ради  Р.В.ШАПОВАЛОВ

Начальник відділу транспорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області Р.В.ІВАШИНА 

Карта транспорту
Гранатова толока
Кременчуцька толока - 2018

НЕЙМОВІРНО красиве відео!!!Кременчуцька толока - 2018

Posted by Я Люблю Кременчук on Wednesday, May 9, 2018
Громадський бюджет
3 Липня, 2020 П’ятниця
11 Червня, 2020 Четвер
4 Червня, 2020 Четвер
29 Травня, 2020 П’ятниця
23 Квітня, 2020 Четвер
8 Квітня, 2020 Середа
7 Квітня, 2020 Вівторок
6 Квітня, 2020 Понеділок
більше новин